mangaLAsAsanam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Nammazhwar-2

puLingudik kidandhu varaguNamangai irundhu
vaikundhaththuL ninRu
theLindha en sindhai agam kazhiyAdhE
ennai ALvAy! enakkaruLi
naLirndha sIr ulagamUnRudan viyappa
nAngaL kUththAdi ninRArppa
paLingu nIr mugilin pavaLam pOl
kanivAy sivappa nI kANa vArAyE