Monthly Archives: February 2017

2017 brahmOthsavam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Feb 20th to Mar 3rd

Pictures

Schedule/Details

  • Feb 20th – dhvajArOhaNam
  • Feb 24th – garuda sEvai
  • Mar 2nd – thIrthavAri
  • Mar 3rd – pushpa yAgam

Invitation – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/599316386937446